ΠΑ.ΣΥ.Φ.Δ.Ε.Ο. - Ε.Α.Π

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών & Αποφοίτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Καταστατικό

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

 

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ – ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1:

 

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» και έδρα την Αθήνα.

 

 

 

                ΑΡΘΡΟ 2:

 

        Ο Σύλλογος είναι μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ο Σκοπός του είναι:

 

α. Η παρέμβαση, με επεξεργασμένες θέσεις, έτσι ώστε οι σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο να καταστούν ουσιαστικές και το σχετικό πτυχίο να έχει πραγματική αξία.

 

β. Η ανάδειξη της ανάγκης για κατάκτηση όσο γίνεται μεγαλύτερης και ουσιαστικότερης γνώσης και η συμβολή στην επίτευξη όρων που θα επιτρέπουν στον κάθε ενδιαφερόμενο να φοιτήσει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

 

γ. Η κατάδειξη της χρησιμότητας απόκτησης πρόσθετης εξειδικευμένης γνώσης και υπεράσπιση της αξίας του τίτλου σπουδών που χορηγείται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να κατοχυρωθούν πλήρως και τα δικαιώματα που συνεπάγεται η κτήση του.

 

δ. Η υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διεκδίκηση από το κράτος των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία τους.

 

 

 

                ΑΡΘΡΟ 3:

 

        1. Ο Σύλλογος επιτυγχάνει τους σκοπούς του:

 

α. Με τη προπαγάνδιση της ανάγκης να καταστούν όλοι, φοιτητές και πτυχιούχοι της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μέλη του.

 

β. Με την οργάνωση και πραγματοποίηση συναντήσεων, διαλέξεων, ημερίδων, με θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του και γενικότερα κάθε ενεργό άτομο.

 

γ. Με τη σύνδεση και συνεργασία με φοιτητικούς συλλόγους, συλλόγους επιστημόνων, αλλά και συνδικαλιστικές οργανώσεις.

 

δ. Με έντυπη και ηλεκτρονική βάση δεδομένων και αρχείων για τη χρήση από τα μέλη του.

 

ε. Με έκδοση φυλλαδίων και περιοδικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σχετικά με του σκοπούς του Συλλόγου για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.

 

στ. Με δημιουργία ειδικού ιστότοπου στο Διαδίκτυο και σελίδων ενημέρωσης στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα, με την αποστολή ενημερωτικού υλικού/δελτίων τύπου στα ΜΜΕ καθώς και την αποστολή μαζικών ενημερωτικών δελτίων για την συνεχή ενημέρωση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου προς τα μέλη του.

 

ΑΡΘΡΟ 4:

 

Πόροι του Συλλόγου είναι:

 

α] Το δικαίωμα από τις εγγραφές των μελών.

 

β] Οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών.

 

γ] Τα έσοδα από την περιουσία του Συλλόγου.

 

δ] Τα έσοδα από τις δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από γιορταστικές ή άλλες σχετικές εκδηλώσεις και γενικά κάθε νόμιμο έσοδο, που περιέρχεται στο Σύλλογο.

 

Οι δωρεές, οι οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις είναι επώνυμες και τις αποδέχεται ή όχι, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

 

Το δικαίωμα εγγραφής, η τακτική ετήσια εισφορά των μελών του Συλλόγου και η έκτακτη, καθορίζονται, κάθε φορά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εγγραφή νέου μέλους ορίζεται στο ποσό των πέντε (5) Ευρώ.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5:

 

Ο Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:

 

α. Βιβλίο μητρώου μελών σε ηλεκτρονική μορφή

 

β. Βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

 

γ. Βιβλίου ταμείου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

 

δ. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

ΜΕΛΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6:

 

 Μέλος του συλλόγου μπορεί να καταστεί κάθε φοιτητής, και απόφοιτος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που αποδέχεται αυτό το καταστατικό. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου το οποίο και αποφασίζει. Σε περίπτωση που η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απορριπτική κοινοποιείται αμέσως στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή, ο οποίος δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη Γ.Σ., έκτακτη ή τακτική, με αίτησή του. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτική μέχρι την ακύρωση της από το αρμόδιο Δικαστήριο.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7:

 

Τα μέλη υποχρεώνονται:

 

α] Να συμμορφώνονται με το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του συλλόγου, β] Να συμμετέχουν στις Γ.Σ. και στις Αρχαιρεσίες γ] Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου, δ] Να πληροφορούν τη διοίκηση του συλλόγου για κάθε πρόβλημά τους και κάθε ενέργεια που τυχόν έκαναν για τη λύση τους, στ] Να συμμετέχουν στις συλλογικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες του συλλόγου.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8:

 

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα:

 

α] Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του συλλόγου, να εκφράζουν τις απόψεις τους πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ψηφίζουν για τη λήψη των αποφάσεων, β] Να εκλέγουν τα όργανα του συλλόγου και να εκλέγονται σ’ αυτά, γ] Να ελέγχουν τις πράξεις των οργάνων του συλλόγου, δ] Να ενημερώνονται πάνω στα οικονομικά του συλλόγου, ε] να ζητούν πληροφορίες για θέματα που ενδιαφέρουν και σχετίζονται με τους σκοπούς του συλλόγου, στ] να ζητούν και να παίρνουν επίσημα αντίγραφα των αποφάσεων των οργάνων του συλλόγου, ζ] Να προτείνουν οτιδήποτε συντελεί στην εκτέλεση των σκοπών του συλλόγου, με έγγραφη ή προφορική πρόταση τους στα όργανα. η] Ν’ αποχωρήσουν από το σύλλογο, μετά από σχετική γραπτή δήλωσή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, κι’ αφού προηγουμένως πληρώσουν τις συνδρομές που τυχόν καθυστερούν.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9:

 

Το μέλος που καθυστερεί τις συνδρομές του για δύο χρόνια μπορεί να διαγραφεί από το σύλλογο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κι’ αφού υπάρξει σχετική προειδοποίηση. Το μέλος που για το λόγο αυτό διαγραφεί, δικαιούται να ζητήσει την επανεγγραφή του, αν εξοφλήσει τις συνδρομές που καθυστερεί.

 

Κάθε μέλος που έχει αποδειχθεί ότι ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του Συλλόγου, στις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εμποδίζει την πραγματοποίηση αυτών των αποφάσεων, παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο.

 

Το πειθαρχικό συμβούλιο εισηγείται με αιτιολογημένη απόφαση την ποινή που θα επιβληθεί προς το μέλος και παραπέμπει αυτό στην οριστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η οριστική διαγραφή των μελών του Συλλόγου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Το μέλος που διαγράφτηκε, ύστερα από τη διαδικασία που αναφέρθηκε, για να επαναγραφεί, πρέπει να υποβάλλει αίτηση και ν’ αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Διαγράφεται, επίσης, από το Σύλλογο εκείνο το μέλος, που στο πρόσωπό του συντρέχουν οι περιπτώσεις που δεν επιτρέπουν την εγγραφή σ’ αυτό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

 

ΟΡΓΑΝΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10:

 

 Όργανα του συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11:

 

Κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του, που έχει τον τελικό λόγο για κάθε ζήτημα και ειδικότερα:

 

 1. Εκλέγει κάθε δύο χρόνια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής και της Ελεγκτικής επιτροπής.

 2. Ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.

 3. Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό των εργασιών των οργάνων του συλλόγου, τον ισολογισμό εσόδων – εξόδων, αφού πρώτα ακούσει την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Εγκρίνει τον οικονομικό προϋπολογισμό, τον οποίο καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 4. Τροποποιεί το καταστατικό κι’ αποφασίζει για τη διάλυση του συλλόγου.

 5. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που θα τεθεί σ’ αυτήν από το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου ή από το 1/20 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, το οποίο υποβάλλεται γραπτά και ενυπόγραφα στο Δ.Σ δέκα (10) μέρες πριν από την πραγματοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή υποχρεωτικά προστίθεται στα θέματα της ημέρας και το θέμα που ζητεί το 1/20 των μελών, εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση πέντε (5) μέρες πριν από το χρόνο σύγκλισης της Συνέλευσης, την οποία και γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού.

 6. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό.

 7. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του συλλόγου σε οργανώσεις όπως και τη συνένωση του με άλλους ομοειδείς συλλόγους.

   

  ΑΡΘΡΟ 12:

  Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά κάθε χρόνο, όπως ορίζεται στο επόμενο άρθρο και έκτακτα όποτε το θεωρήσει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο, ή όταν το ζητήσει, με γραπτή αίτηση, στην οποία θ’ αναφέρονται και τα θέματα για συζήτηση, το 1/10 από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη (έκτακτη Γενική Συνέλευση). Στην τελευταία αυτή περίπτωση υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, από την υποβολή της αίτησης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση δε μπορεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από δέκα (10) και αργότερα από είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

   

  ΑΡΘΡΟ 13:

  Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να πληροφορεί τα μέλη του συλλόγου, για τη σύγκλιση της συνέλευσης, με γραπτή ανακοίνωσή του, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησής της. Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να έχει τα θέματα της ημέρας, τον τόπο και χρόνο σύγκλισής της Γενικής Συνέλευσης. Ο τόπος πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να είναι και πόλη άλλη απ’ αυτήν της έδρας του Συλλόγου, πάντα, όμως, θα πρέπει να γνωστοποιείται, έγκαιρα, με προσκλήσεις προς τα μέλη του, που βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο από την έδρα του Συλλόγου και με ανακοινώσεις στους χώρους του πανεπιστημίου.

  Η γνωστοποίηση γίνεται με οποιοδήποτε μέσο δημοσιότητας, και τοιχοκολλάτε στα γραφεία του συλλόγου.

  Σε περίπτωση που το Δ.Σ. αρνείται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, η σύγκληση γίνεται σύμφωνα με το νόμο.

   

  ΑΡΘΡΟ 14:

  Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία, όταν σε αυτήν βρίσκεται το ½ τουλάχιστο των μελών του Συλλόγου, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, μέχρι και το μήνα πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.

  Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Στην περίπτωση αυτή για την απαρτία απαιτείται η παρουσία του 1/3 τουλάχιστον των μελών που είναι ταμειακά εντάξει. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε για την απαρτία αρκεί η παρουσία του 1/4 του όλου αριθμού των μελών που αναφέρθηκαν. Αν και τη φορά αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία, δε μπορεί να συγκληθεί Συνέλευση, για το ίδιο θέμα, πριν περάσει μήνας, οπότε η Συνέλευση αυτή θεωρείται πρώτη.

          Οι επαναληπτικές συνελεύσεις γνωστοποιούνται ταυτόχρονα με την ανακοίνωση για την πρώτη, με καταχώριση στο ίδιο έγγραφο – κείμενο.

   

          ΑΡΘΡΟ 15:

   Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ψηφοφορία μπορεί να γίνει και με ανάταση του χεριού.

   

   

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   

  ΑΡΘΡΟ 16:

  Ο σύλλογος διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται για δύο (2) χρόνια και το οποίο έχει την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση του συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και αναδεικνύει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα τον Ταμία και δύο μέλη.

  Για τον σκοπό αυτό συνέρχεται μέσα σε μία βδομάδα από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου με τους περισσότερους σταυρούς, από το συνδυασμό που πλειοψήφησε, ο οποίος και προεδρεύει, στην αρχή.

  Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει υποχρεωτικά να διαμένει εντός του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

   

  ΑΡΘΡΟ 17:

  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το καλέσει ο Πρόεδρος του ή το ζητήσουν τα τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτησή τους, στην οποία αναφέρουν και τα θέματα, που θέλουν να συζητηθούν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεώνεται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης, αλλιώτικα το συγκαλούν αυτοί που ζήτησαν την έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ, ειδοποιώντας όλα τα μέλη του για τη σύγκλιση αυτή, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και το χρόνο συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. προεδρεύει, αν παρίσταται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος, αν παρίσταται αυτός και δεν παρίσταται ο πρόεδρος, και στην περίπτωση που δεν παρίσταται ούτε ο πρόεδρος, ούτε ο αντιπρόεδρος, προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία σύμβουλος, από τους παρόντες.

   

  ΑΡΘΡΟ 18:

  Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος με γραπτή πρόσκλησή του, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα, ειδοποιεί τα λοιπά μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για κάθε θέμα, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

  Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφασή του, μπορούν να παρακολουθούν και τα μέλη του Συλλόγου.

   

  ΑΡΘΡΟ 19:

  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις χάνει το αξίωμά του, μετά από απόφαση του Δ.Σ.

  Τη θέση του μέλους που παραιτήθηκε ή εξέπεσε την παίρνει ο πρώτος επιλαχών με βάση την σειρά επιτυχίας στο ψηφοδέλτιο του μέλους του οποίου παίρνει τη θέση. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, διεξάγονται νέες εκλογές.

   

  ΑΡΘΡΟ 20:

  Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του συλλόγου και λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του καταστατικού. Μελετά και προβάλλει, διεκδικώντας τη λύση τους, τα προβλήματα των μελών και, γενικά, διοικεί το σύλλογο.

   

  ΑΡΘΡΟ 21:

  Ο Πρόεδρος προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ και της Γενικής Συνέλευσης μέχρι να εκλεγεί το τριμελές προεδρείο της. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και, γενικά,  για την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου.

  Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Στις περιπτώσεις αυτές οι εξουσίες του Αντιπροέδρου είναι ίδιες με του Προέδρου.

  Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ, διευθύνει την υπηρεσία του γραφείου, φυλάσσει το αρχείο με την σφραγίδα του Συλλόγου, τηρεί την αλληλογραφία και τα βιβλία του Συλλόγου και συνυπογράφει, με τον Πρόεδρο, ό,τι γι’ αυτόν (τον πρόεδρο) αναφέρθηκε.

  Ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας βοηθάει τον Γεν. Γραμματέα και τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να τα εκπληρώσει.

  Ο Ταμίας εισπράττει τις συνδρομές των μελών του Συλλόγου και δίνει γι’ αυτό απόδειξη είσπραξης στην περίπτωση που η συναλλαγή γίνεται με μετρητά άλλως απόδειξη αποτελεί το καταθετήριο της τραπέζης.  Κάθε απόδειξη πρέπει να φέρει την σφραγίδα του Συλλόγου και να είναι αριθμημένη.

  Οι άλλοι πόροι του συλλόγου (π.χ.χορηγίες, δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις) ως ορίζει το αρ.4, εισπράττονται με απόδειξη είσπραξης επίσης, αν η συναλλαγή πραγματοποιείται με μετρητά, άλλως απόδειξη αποτελεί το καταθετήριο της τραπέζης Κρατά το Ταμείο του Συλλόγου και καταθέτει σε Τράπεζα και στο όνομα του Συλλόγου κάθε χρηματικό ποσό . Οι αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου  γίνονται από τον Ταμία ή άλλο μέλος του Συλλόγου που θα ορίζεται με απόφαση του ΔΣ, κεχωρισμένως χωρίς την σύμπραξη του άλλου και θα ισχύει συνεχώς για όλες τις περιπτώσεις.

  Υποβάλλει κάθε μήνα στο Δ.Σ. κατάσταση εξόδων και εσόδων και στο τέλος του χρόνου τον απολογισμό της διαχείρισης της περιουσίας του συλλόγου. Πριν από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλει στο Δ.Σ. ονομαστική κατάσταση των μελών, που καθυστερούν τις εισφορές τους.

  Κάθε δαπάνη ενεργείται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

   

  ΑΡΘΡΟ 22:

  Γενικά, πέρα από τη συλλογική ευθύνη για τη λειτουργία του συλλόγου, την προώθηση των διεκδικήσεων και την οργάνωση και διεξαγωγή των διεκδικητικών αγώνων, τα μέλη του Δ.Σ. έχουν και την σχετική ατομική ευθύνη.

   

   

  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   

  ΑΡΘΡΟ 23:

   Η ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη με θητεία δύο χρόνων. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της.

  Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος των σχετικών με οικονομική διαχείριση πράξεων του Δ.Σ. Για την επιτυχία του έργου της δικαιούται να εξετάσει τα έγγραφα και τα βιβλία του συλλόγου και ζητεί να ελέγξει το Ταμείο. Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να παρέχει όλες τις ευκολίες, για να εκτελέσει μ’ επιτυχία το έργο της.

  Η Ελεγκτική Επιτροπή υποχρεώνεται κάθε χρόνο να υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου λεπτομερή έκθεση, για τη διαχείριση, από το Δ.Σ, της περιουσίας του συλλόγου, στο χρόνο που πέρασε. Το ίδιο υποχρεώνεται να κάνει για όποια άλλη Γενική Συνέλευση, εφ’ όσον το ζητήσει το Δ.Σ. ή ο αριθμός των μελών που ζητούν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

   

  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   

  ΑΡΘΡΟ 24.

  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται  από τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και μέλος του Συλλόγου.

  Το μέλος του Συλλόγου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. Σε περίπτωση παραιτήσεως του ορίζεται νέο μέλος στην αμέσως επόμενη της παραιτήσεως συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

   

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

   

  ΑΡΘΡΟ 25:

  Οι αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη των οργάνων του συλλόγου, ενεργούνται κάθε δύο χρόνια από τριμελή (3μελή) Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη

  Η πρώτη φορά εφαρμογής μετά την τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού και για καλύτερη λειτουργικότητα του Συλλόγου οι Αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο εκάστου έτους.

   

   

   

   

   

   

  ΑΡΘΡΟ 26:

  Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την σύμφωνα με τους νόμους και τους όρους του καταστατικού διεξαγωγή των εκλογών και τη διατήρηση της τάξης σ’ αυτές. Τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο γράφει το ονοματεπώνυμο αυτών που ψηφίζουν, σημειώνοντας και τον αριθμό που έχει στους εκλογικούς καταλόγους, και αποφασίζει για κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνει το πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, τα μέλη της και τους αντιπροσώπους των συνδυασμών.

   

  ΑΡΘΡΟ 27:

   Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να εφοδιάζει έγκαιρα την Εφορευτική Επιτροπή με τα αναγκαία για τις αρχαιρεσίες στοιχεία και υλικά (σφραγίδα, μητρώο μελών, βιβλίο ταμείου, κ.λ.π.).

   

  ΑΡΘΡΟ 28:

  Η εκλογή των οργάνων της Διοίκησης, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων επιτροπών, και οι υποψήφιοι καταχωρούνται σε ψηφοδέλτια, ο τύπος και οι διαστάσεις των οποίων καθορίζονται με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής. Το ψηφοδέλτιο των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ενιαίο. Οι υποψήφιοι του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά σε ένα κοινό για όλους τους υποψήφιους ψηφοδέλτιο. Ξεχωριστό είναι το ψηφοδέλτιο των υποψήφιων αντιπροσώπων επιτροπών, οι οποίοι εκλέγονται μαζί με τα όργανα της Διοίκησης. Στο ψηφοδέλτιο οι υποψήφιοι καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά. Το μέλος μπορεί να εκδηλώσει την προτίμησή του με σταυρό, που θέτει δίπλα στο όνομα του υποψηφίου. Οι σταυροί προτίμησης μπορούν να είναι όσοι και οι θέσεις των μελών των διαφόρων οργάνων, οι οποίες θα πληρωθούν με την εκλογή. Για τους αντιπροσώπους μπορεί να τεθεί ένας σταυρός στους υποψηφίους σε κάθε επιτροπή.

   

  ΑΡΘΡΟ 29:

  Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά στην Εφορευτική Επιτροπή μέσα σε πέντε (5) ημέρες, από την επομένη ημέρα της εκλογής της γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δημιουργήσει ειδικά η Εφορευτική Επιτροπή.

   Οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή μέσα σε δύο (2) ημέρες μετά την λήξη της παραπάνω πενθήμερης προθεσμίας. Από την ανακήρυξη των υποψηφίων, μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας πρέπει να μεσολαβούν δέκα πέντε (15) το λιγότερο και τριάντα (30) το περισσότερο ημέρες.

  Τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από τις εκλογές η εφορευτική επιτροπή στέλνει στα μέλη του συλλόγου της στην επαρχία τα ψηφοδέλτια με τους αντίστοιχους φακέλους, στους οποίους θέτει τη σφραγίδα του συλλόγου.

  Σε ειδικές- εξαιρετικές περιπτώσεις που θα κρίνει η Εφορευτική Επιτροπή, με αιτιολογική απόφαση που θα αναρτηθεί έγκαιρα πριν την διεξαγωγή των εκλογών, μπορεί να ψηφίσει μέλος του Συλλόγου με ηλεκτρονική ψήφο με τρόπο που θα ορίσει η Εφορευτική Επιτροπή για την εξασφάλιση της μυστικότητα της ψηφοφορίας.

   

  ΑΡΘΡΟ 30:

   Οι εκλογές πραγματοποιούνται σε μία (1) ημέρα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., και διεξάγονται με το πλειοψηφικό σύστημα. Από τους υποψήφιους για το Δ.Σ. εκλέγονται οι επτά πρώτοι πλειοψηφήσαντες σε σταυρούς, με τη σειρά εκλογής τους. Οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες. Σε κάθε περίπτωση ισοσταυρίας ενεργείται κλήρωση, από την εφορευτική επιτροπή.

   

  ΑΡΘΡΟ 31:

   Τα μέλη του συλλόγου που βρίσκονται έξω από την Αττική, μπορούν να ψηφίσουν ταχυδρομώντας συστημένα και postrestant φάκελο που θ’ απευθύνεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

   Ο φάκελος θα περιέχει το ειδικό φάκελο που έχει σταλεί, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 29 του καταστατικού αυτού, στον οποίο έχει τεθεί ψηφοδέλτιο του ψηφοφόρου. Η επιστολή αυτή πρέπει να φτάσει το αργότερο μέχρι και την ημέρα των εκλογών και πριν από τη λήξη τους. Ο φάκελος που είναι ανοικτός απορρίπτεται, από την εφορευτική επιτροπή.

  Η εφορευτική επιτροπή, μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, σφραγίζει την κάλπη και στέλνει ή την ίδια ημέρα ή την επομένη, εάν δεν υπάρχει ο χρόνος, τον πρόεδρό της ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, αν το αποφασίσει αυτή (η εφορευτική επιτροπή) να παραλάβει, μαζί με τον πρόεδρο και τον γραμματέα του συλλόγου, τις συστημένες επιστολές. Με την επιστροφή του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής καταχωρείται στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας το ονοματεπώνυμο αυτών που ψηφίζουν με επιστολή και ρίχνεται ο φάκελος στην κάλπη. Αμέσως μετά η εφορευτική επιτροπή ανοίγει τις κάλπες, καταμετρά τους φακέλους, τους οποίους αριθμεί και μονογράφει ο πρόεδρός της, και προχωρά στο άνοιγμα και τη διαλογή των ψηφοδελτίων, που επίσης αριθμούνται και μονογράφονται από τον πρόεδρό της (της εφορευτικής επιτροπής). Στη συνέχεια, αφού γίνει η καταμέτρηση, συντάσσεται το σχετικό πρακτικό αποτελεσμάτων ψηφοφορίας, που υπογράφεται από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ανακοινώνονται τ’ αποτελέσματα.

   

   

   

  ΑΡΘΡΟ 32:

  Μετά την εκλογή των νέων οργάνων του συλλόγου και μέσα σε επτά (7) ημέρες από αυτήν, πραγματοποιείται, με πρωτόκολλο, από το απερχόμενο Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή, η παράδοση.

   

                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

   

  Άρθρο 33:

  Την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Συλλόγου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών με απαρτία το 1/2 των ταμειακά σε τάξη μελών και πλειοψηφία τα 3/4 των παρόντων.

  Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου η περιουσία του  δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του.

  Ως διανομή θεωρείται όχι μόνο η απόδοση των εισφορών αλλά και η χορήγηση εφάπαξ εισφορών στα μέλη του.

  Η περιουσία του Συλλόγου, αφού εκπληρωθούν οι τυχόν υποχρεώσεις προς τρίτους, διατίθεται σε νομικό πρόσωπο, ομάδα ή κοινωνική δραστηριότητα που έχουν αντίστοιχους με τo σύλλογο σκοπούς.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

                    ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

   

  ΑΡΘΡΟ 34:

  Ο Σύλλογος μπορεί να καταστεί μέλος σε ένωση με άλλους συλλόγους ή σωματεία και ν’ αποχωρεί από αυτές με απόφαση της γενικής συνέλευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 22.

   

  ΑΡΘΡΟ 35:

   Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή. Στην περιφέρειά της αναγράφεται η επωνυμία του, «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» και στη μέση το έτος ίδρυσης.

   

  ΑΡΘΡΟ 36:

   Ό,τι δεν προβλέπεται από το καταστατικό, ρυθμίζεται από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου.

  Το καταστατικό αυτό έχει τριάντα έξι (36) άρθρα, που συζητήθηκαν, εγκρίθηκαν και ψηφίστηκαν, το καθένα χωριστά και στο σύνολό τους στην Γενική Συνέλευση της 19 Ιανουαρίου 2014, που έγινε στην Αθήνα την ίδια ημέρα.

   

  ΑΘΗΝΑ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

   

   

  Αρ. μητρώου σωματείου        :   24349

  Aριθ. Απόφασης αναγνώρισης:   7579/2002

 

Ακολουθήστε μας